Apie mus

Istorija

Karmėlavos seniūnijoje iš buvusių 3 ikimokyklinių įstaigų liko vienas vaikų lopšelis – darželis, įkurtas  1988m. Šią ugdymo įstaigą lanko apie 125 vaikai. Čia dirba 34 darbuotojai: iš jų 15 pedagogių. Šiuo metu atsakingai vykdo laikinai einanti direktorės funkcijas Irma Černajūtė. Vadovas siekia,  pavyzdingos tvarkos, savitarpio supratimo, kad laimingi ugdytiniai ir tėvai būtų pagrindas siekti ugdomojo darbo aukštumų mūsų įstaigoje.

Misija

  • Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo (si) procesą orientuoti į vaiko poreikius ir jo šeimos lūkesčius;

  • Sudaryti kiekvienam palankias, jaukias bei saugias veiklos sąlygas ir vienodas galimybes atskleisti save, savo gabumus ir talentą, perimti tautos kultūrą;

  • Skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, toleranciją bei sąžiningumą;

  • Padėti vaiko socializacijos  pamatus, palengvinant jo perėjimą nuo ugdymo (si) šeimoje prie ugdymo (si) mūsų įstaigoje, kuri vaiką mokyklai.

Vizija

Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ DŽIAUGSMINGOS VAIKYSTĖS NAMAI,  kuriuose vaikui padedama visapusiškai atsiskleisti ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku Lietuvos bei pasaulio piliečiu.

Filosofija

Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratiniais principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu, tautiškumu bei nuolatiniu atsinaujinimu.

Papročiai

Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ metai iš metų švenčia lietuviškas tradicines šventes, prisimindami senuosius papročius. Čia gausu įvairių švenčių.