Užmokesčio už darželį taikymas


PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-259

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja mokesčio už vaikų, ugdomų Kauno rajono savivaldybės mokyklose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymą, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu
(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-31 nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 2000, Nr. 2-45), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 93-4428), kitais teisės aktais.

3. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, (toliau – Mokestis) susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti:

3.1. Mokestis už maitinimą – išlaidos maisto produktams,

3.2. Mokesčiui už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, priskiriamas išlaidas apmoka tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

II. MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS

4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio mokestį už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytiną (mokyklos darbo dienos) ir nelankytą nepateisintą dieną.

5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir  priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 2 (dviejų) litų mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytiną ir nelankytą nepateisintą dieną.

III. MOKESČIO  lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

7. Mokesčio už maitinimą nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.

8. Tėvai (globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

8.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;

8.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;

8.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;

8.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.6. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20º C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

8.7. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;

8.8. priešmokyklinio amžiaus vaikai gali nelankyti mokinių atostogų metu;

8.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.

9. Tėvų (globėjų) prašymu mokestis už maitinimą  mažinamas 50 procentų, jeigu:

9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

9.2. tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 7 m. amžiaus, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

9.3. tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, mokestis atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas, Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

9.4. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;

9.5. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

10. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.

11. Tėvai (globėjai) dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus mokesčio lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

IV. MOKESČIO MOKĖJIMAS

12. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

13. Laiku nepateikus dokumentų, reikalingų mokesčio lengvatai gauti teisės aktų nustatyta tvarka, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.

14. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20) dienos.

15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

16. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.