Užmokesčio už darželį taikymas


1 POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 31 d.  Nr. TS-6

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 10 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7 ir 9 dalimis, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 1. Patvirtinti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-259 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
 3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

Savivaldybės meras                                                                                         Valerijus Makūnas

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už vaikų, ugdomų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymą, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką už paslaugas, kurios nėra finansuojamos iš valstybės biudžeto.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais.
 3. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – Mokestis) susideda iš:

3.1. mokesčio už maitinimą – išlaidos maisto produktams;

3.2. mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti.

 1. Mokestį moka tėvai (įtėviai, globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
 1. MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS
 1. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) moka 100 procentų Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio mokestį už maitinimą, už kiekvieną vaiko lankytiną (švietimo įstaigos darbo dienos) ir nelankytą nepateisintą dieną.
 2. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.
 3. Švietimo įstaigoje organizuojant pailgintos dienos grupės veiklą, gali būti organizuojamas papildomas maitinimas švietimo įstaigos nustatyta tvarka.
 4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) moka 0,58 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

III. MOKESČIO lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

 1. Mokesčio už maitinimą nemoka tėvai (įtėviai, globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas švietimo įstaigos darbuotojas tai patvirtina Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.
 2. Tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos šiais atvejais:

10.1. dėl vaiko ligos, pateikus gydymo įstaigos pažymą;

10.2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, papildomomis darbdavio suteiktomis poilsio dienomis darbuotojams, auginantiems vaikus, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

10.3. švietimo įstaigos nedarbo – vasarą, vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;

10.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo, gimdymo arba tėvų (įtėvių, globėjų), senelės, senelio vaiko priežiūros atostogų metu ne ilgiau kaip 3 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu), pateikus prašymą, gydymo įstaigos pažymą, darbovietės pažymą apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas;

10.5. tėvų (įtėvių, globėjų), dirbančių kintamu darbo grafiku, nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą, darbovietės pažymą, darbo grafiką;

10.6. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20º C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

10.7. kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;

10.8. kai priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu;

10.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą ir nurodžius aplinkybes.

 1. Tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu mokestis už maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

11.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.2. vaikas auga daugiavaikėje šeimoje, pateikus prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

11.3. tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus ir kuriam yra paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų, lengvata yra taikoma tik likusiems maitinimams (pusryčiams, vakarienei).

11.4. vaikui nustatytas neįgalumas, dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

11.5. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą (pažymos pateikiamos vasario ir rugsėjo mėnesiais);

11.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų)  atlieka privalomą karo tarnybą, pateikus prašymą ir pažymą.

 1. Tėvams (įtėviams, globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (įtėviai, globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.
 2. Tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu Mokestis už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti mažinamas 50 procentų, jeigu šeimoje yra trys ir daugiau iki 7 metų vaikų, ugdomų Kauno rajono švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, pateikus prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą.
 3. Tėvai (įtėviai, globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus, reikalingus mokesčio lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.

 

 1. MOKESČIO MOKĖJIMAS
 1. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
 2. Laiku nepateikus dokumentų, reikalingų mokesčio lengvatai gauti šio Aprašo nustatyta tvarka, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
 3. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20) dienos.
 4. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
 5. Mokesčio skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________________