Užmokesčio už darželį taikymas


KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMAS

2022-01-27 8 m TS-8

SU ESAMA MOKESČIO UŽ DARŽELĮ TVARKA (galioja nuo 2021m. kovo 1d.) GALITE SUSIPAŽINTI ŠIUOSE DOKUMENTUOSE:

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31d. sprendimo Nr. TS-6  „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas

Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31d. sprendimo Nr. TS-6  „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

MOKESČIO MOKĖJIMAS

  1. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  2. Laiku nepateikus dokumentų, reikalingų mokesčio lengvatai gauti šio Aprašo nustatyta tvarka, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
  3. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20) dienos.
  4. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
  5. Mokesčio skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________________