Vaikų priėmimo tvarka


KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

8 POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 22 d.  Nr. TS-321

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8  punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 „Dėl rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Patvirtinti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-260 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                   Valerijus Makūnas

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-321

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – Švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti centralizuoto vaikų priėmimo į Savivaldybės biudžetinių Švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, vaikų priėmimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Savivaldybės duomenų bazė – duomenų bazė apie Savivaldybės įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Savivaldybės duomenų bazės valdytojas – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistas (-ai), atsakingas (-i) už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas – Švietimo įstaigos darbuotojas, atsakingas už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.

II. Centralizuoto vaikų priėmimo Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

4. Vaikai į Švietimų įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami laikantis eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo gavimo datą.

5. Prašymų pateikimas:

5.1. priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Esant laisvų vietų Švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje;

5.2. tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į Švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Savivaldybės administracijos, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) arba pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas), pagal prašymo pateikimo formą (priedas);

5.3. prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos: vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 9 punkte nurodytais atvejais;

5.4. tėvai (globėjai) prašyme gali įvardydami dvi pasirenkamas Švietimo įstaigas, nurodyti pasirinkimo pirmumą.

6. Priimant tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į Švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kiekvienai Švietimo įstaigai sudaromi du vaikų, pretenduojančių lankyti Švietimo įstaigą, sąrašai:

6.1. pagal prašymo gavimo datą;

6.2. pagal prašymo gavimo datą su teise pasinaudoti pirmumo teise pagal Aprašo 9 punkte nurodytus kriterijus.

7. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamose dviejose Švietimo įstaigose laisvų vietų nėra, jiems gali būti pasiūlyta kita Švietimo įstaiga, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje Švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali lankyti pageidaujamą Švietimo įstaigą.

8. Vaikų priėmimas į Švietimo įstaigas:

8.1. priimamų vaikų sąrašus sudaro Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus;

8.2. priimamų vaikų sąrašai sudaromi tokia seka:

8.2.1. trys vaikai iš sąrašo laikantis eilės pagal prašymų gavimo datą;

8.2.2. vienas vaikas iš sąrašo pagal teisę pasinaudoti pirmumo teise pagal Aprašo 9 punkte nurodytus kriterijus.

9. Pirmumo teisė taikoma:

9.1. vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir jo tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;

9.2. vaikui nustatytas neįgalumas;

9.3. vaikams, kurių tėvai yra netekę 60-100 procentų darbingumo;

9.4. vaikui, kuris auga šeimoje auginančioje vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9.5. vaikams našlaičiams, vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);

9.6. vaikams iš šeimų, kur tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 7 metų;

9.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą;

9.8. įvaikintiems ir globojamiems 2–6 metų vaikams.

10. Vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kalendoriniais metais į Švietimo įstaigą priimami be eilės.

11. Grupių komplektavimas:

11.1. Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos grupes komplektuoja ir įsakymu patvirtina Švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš Savivaldybės duomenų bazės Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintus priimamų vaikų sąrašus;

11.2. vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos norma nustatytus bendruosius sveikatos saugos reikalavimus įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

11.3 vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais kalendoriniais metais į švietimo įstaigą gali būti priimami net ir tuo atveju, jei nustatytas vaikų skaičius grupėje viršijamas.

12. Tėvų informavimas:

12.1. Patvirtinus sąrašus, švietimo įstaigos direktorius per tris darbo dienas tėvų (globėjų) prašyme nurodytu informavimo būdu informuoja juos apie vaiko patekimą į Švietimo įstaigą;

12.2. tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Švietimo įstaigoje, per
10 kalendorinių dienų patvirtina apie vaiko atvykimą pasirašydami sutartį arba pateikia prašymą dėl Švietimo įstaigos lankymo datos nukėlimo.

13. Tėvai (globėjai), negalintys pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turi pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu laišku ar registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

14. Tėvams (globėjams) parašius prašymą dėl Švietimo įstaigos lankymo datos nukėlimo, Švietimo įstaigoje sudaromas ir Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu tvirtinamas vaikų, kurių lankymas nukeltas, sąrašas.

15. Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų iki rugsėjo 1 d., vaikas netenka vietos Švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.

16. Švietimo įstaigos direktorius nepranešusių ir nepatvirtinusių vaiko atvykimo į Švietimo įstaigą tėvų (globėjų) vaikus išbraukia iš priimtų vaikų ir laukiančių vaikų sąrašų, apie tai raštu informuoja tėvus ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

17. Vaikai į Švietimo įstaigą priimami ir išbraukiami iš sąrašų Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

18. Vaiko priėmimas į Švietimo įstaigą įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

18.1. sutarties šalys;

18.2. ugdymo programa;

18.3. šalių įsipareigojimai;

18.4. sutarties terminas;

18.5. nutraukimo pagrindai;

18.6. kitos sąlygos.

19. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

20. Ugdymo sutartis registruojama Švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

21. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija ir kiti dokumentai. Vaikui išvykus iš Švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus Švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, jai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

22. Pradėjus vaikui lankyti Švietimo įstaigą, tėvai (globėjai) pateikia Švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

23. Apie vaiką, nustojusį lankyti Švietimo įstaigos ugdymo grupę, Švietimo įstaigos direktorius kitą darbo dieną informuoja Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

24. Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į Švietimo įstaigos ugdymo grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

III. SAVIVALDYBĖS DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

25. Savivaldybės administracijos  Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje kuriama ir pildoma  Savivaldybės duomenų bazė apie Švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

26. Savivaldybės duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie ugdymo grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

27. Savivaldybės duomenų bazės struktūra:

27.1. duomenys apie Švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

27.1.1. pavadinimas, adresas, telefonas ir kita informacija (taikoma pedagoginė sistema, ugdymo programos);

27.1.2. personalas;

27.1.3. duomenys apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes: vietų skaičius grupėse ir jas lankančių vaikų skaičius, grupių struktūra pagal vaikų amžių, grupių darbo laiką, ugdymo modelius, teikiamas papildomas paslaugas ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija;

27.1.4. duomenys apie vaikus, laukiančius eilėje į švietimo įstaigą;

27.2. tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į Švietimo įstaigą teikti duomenys:

27.2.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

27.2.2. pageidaujama lankyti Švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas), priėmimo data;

27.2.3. duomenys, kuriais remiantis teikiami prioritetai, priimant vaiką į Švietimo įstaigą;

27.2.4. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys;

27.2.5. vienas iš pageidaujamų būdų gauti pranešimą apie skirtą vietą Švietimo įstaigoje: paštu, elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS), telefonu.

28. Prašymo priimti vaiką į grupę registracijos data.

29. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi arba ne visi duomenys.

30. Tėvų (globėjų) prašymai Savivaldybės duomenų bazėje registruojami iškart juos gavus pagal gavimo laiką ir datą.

IV. SAVIVALDYBĖS DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

31. Savivaldybės duomenų bazės valdytojas:

31.1. priima sprendimus dėl Savivaldybės duomenų bazės sudarymo;

31.2. nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

31.3. skiria Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją (-us), paveda jam (jiems) kontroliuoti duomenų surinkimą;

31.4. nustato, kaip teikiama informacija Savivaldybės duomenų bazės duomenų gavėjams, įvardytiems V skyriuje;

31.5. tvirtina priimamų vaikų sąrašus.

32. Savivaldybės duomenų bazės valdytojo teisės:

32.1. gauti iš Švietimo įstaigų duomenis apie vietas grupėse, grupių struktūrą ir ugdymo organizavimą;

32.2. gauti iš Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojų informaciją, dokumentus ir paaiškinimus apie duomenų tvarkymą ir naudojimą;

32.3 reikalauti, kad Savivaldybės duomenų tvarkytojai ištaisytų Savivaldybės duomenų bazėje esamus klaidingus arba netikslius duomenis;

32.4 Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir pakeisti Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojus ir parinkti projektavimo, techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus.

33. Savivaldybės duomenų bazės valdytojo atsakomybė:

33.1. teisės aktų, reglamentuojančių duomenų bazės funkcionavimą, įgyvendinimas;

33.2. Savivaldybės duomenų bazės saugumas ir funkcionalumas;

33.3. Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomų duomenų patikimumas.

34. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas (-ai):

34.1. kontroliuoja, kaip Švietimo įstaigos suveda tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis į Savivaldybės duomenų bazę;

34.2. priima, registruoja ir saugo tėvų (globėjų) pateiktus dokumentus dėl vaiko priėmimo į pasirinktas Švietimo įstaigas;

34.3. suveda duomenis į Savivaldybės duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja;

34.4. kaupia, atnaujina, keičia Savivaldybės duomenų bazės archyvą;

34.5. teikia informaciją tėvams (globėjams) apie laisvas vietas Švietimo įstaigose ir priėmimo į jas sąlygas;

34.6. teikia informaciją kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais;

34.7. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas Savivaldybės duomenų bazės valdytojui;

34.8. sudaro priimamų vaikų sąrašus iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

35. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo teisės:

35.1. gauti duomenis iš Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nurodytus šio Aprašo 27.1 papunktyje;

35.2. reikalauti Švietimo įstaigų vadovų taisyti klaidas ir papildyti teikiamus duomenis.

36. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo atsakomybė:

36.1. Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomų duomenų apsauga;

36.2. Savivaldybės duomenų bazės funkcionalumas ir duomenų patikimumas (Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomi duomenys turi atitikti Švietimo įstaigų vadovų ir tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis);

36.3. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimas.

37. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas (-ai):

37.1. registruoja ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į Švietimo įstaigą, bei prie jų pridedamų dokumentų patvirtintas kopijas;

37.2. suveda duomenis į Savivaldybės duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja;

37.3. kaupia, atnaujina, keičia informaciją apie Švietimo įstaigą;

37.4. teikia informaciją tėvams (globėjams) apie Švietimo įstaigos laisvas vietas ir priėmimo sąlygas;

37.5. teikia informaciją kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymų ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais;

37.6. informuoja tėvus (globėjus) apie vaiko priėmimą į Švietimo įstaigą pagal Savivaldybės duomenų bazės valdytojo patvirtintus priimamų vaikų sąrašus;

37.7. komplektuoja ugdymo grupes Švietimo įstaigoje iki rugsėjo 1 d.;

37.8. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui ir/ar duomenų bazės valdytojui jo prašymu;

37.9. tikslina laukiančių eilėje vaikų sąrašus ir bendrą nepatenkintų prašymų skaičių iki kiekvienų metų spalio 1 d., duomenis pateikia Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui.

38. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo teisės:

38.1. gauti duomenis iš tėvų (globėjų), nurodytus Aprašo 5.3 papunktyje;

38.2. reikalauti pataisyti klaidas ir papildyti teikiamus tėvų (globėjų) duomenis.

39. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo atsakomybė:

39.1. Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomų duomenų apsauga;

39.2. Savivaldybės duomenų bazės funkcionalumas ir duomenų patikimumas (Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomi duomenys turi atitikti tėvų (globėjų) prašymuose ir Švietimo įstaigų pateiktus duomenis);

39.3. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimas;

39.4. informacijos apie laisvas vietas Švietimo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tikslumo užtikrinimas;

39.5. suformuotų ataskaitose pateikiamų duomenų patikimumas.

40. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

V. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS SAVIVALDYBĖS DUOMENŲ BAZĖS DUOMENIMIS

41. Savivaldybės duomenų bazės statistinių duomenų gavėjai yra Savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, Švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tėvai (globėjai) ir juridiniai asmenys.

42. Aprašo 41 punkte nurodytos Savivaldybės institucijos papildomai turi teisę gauti Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

42.1. Švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

42.2. vaikus, pageidaujančius lankyti Švietimo įstaigas (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

43. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į Švietimo įstaigą, turi teisę:

43.1. gauti duomenis apie Švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse);

43.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į Švietimo įstaigą galimybes;

43.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

44. Švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turi teisę gauti duomenis apie:

44.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

44.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Vaikų priėmimo į Savivaldybės Švietimo įstaigas, vadovaudamasis šiuo Aprašu, kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

46. Dėl Aprašo taikymo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________________

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. spalio 13 d.

Kaunas

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Siekdama užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, Savivaldybė nustato vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes centralizuotą tvarką. Siekiant įvesti kontrolės procedūras, galinčias užkirsti galimybę priimti vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ne eilės tvarka, teikiamas Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo keitimo projektas.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, kurie nurodo, kad savivaldybė atsakinga už ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimą. Taip pat atsižvelgiant į savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateiktas rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/AI-208.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Patvirtinus centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, bus nustatyta vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes centralizuota tvarka ir sukurta duomenų bazė apie ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes lankančius ir pageidaujančius lankyti jas vaikus.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Pripažįstamas netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-260 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti lėšos suplanuotos Savivaldybės 2015 m. biudžete. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų bazės programinei įrangai sukurti, įdiegti ir priežiūros paslaugai pirkti numatyta 11 585 Eur.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimo projektą būtina skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės ir švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas atliktas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Simanauskienė.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja                                                                     Irena Marcinkevičienė