Savivalda

Įstaigos taryba –aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Skip to content