Ugdymo(si) programos

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią  ikimokyklinio ugdymo programą “Po Žilvičio šakele”, parengtą lopšelio darželio pedagogų, specialistų ir administracijos. Programos vykdymui gautas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą galite rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas 

Sveikatos stiprinimo programa

Sveikatos stiprinimo programa “Augu sveikas ir judrus” 2022-2024. orientuota į sveiką gyvenseną. Programa nustato tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios vaikų sveikatai palankios gyvensenos įgūdžius. Taip pat formuojamas požiūris į sveikatą kaip fizinę, dvasinę ir socialinę asmens gerovę. Dalyvaujama Europos sporto bei judumo savaitėse, ES „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“, „Pienas vaikams“ programose, minimos įvairios sveikatingumo dienos. Daug dėmesio skiriama gerai ugdytinių psichologinei savijautai– ypač naujai atėjusių vaikų adaptacijai, pratinimui prie įstaigos dienos ritmo, sveiko gyvenimo būdo. Grupių mokytojos skatina tinkamą vaikų tarpusavio elgesį. Vaikai pagal poreikį dalyvauja Sveikatiados, Futboliuko, Krepšinio užsiėmimuose ir įvairiuose projektuose.

Daugiau apie programą rasite čia: (Augu sveikas ir Judrus programa)

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginės mokyklos yra Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) vykdoma, tarptautiniu mastu pripažinta programa švietimo darniam vystymuisi srityje. Naudojant Septynių žingsnių metodiką ir „visos įstaigos“ principą, įstaigos bendruomenė įsitraukia į praktinį, aktyvų mokymąsi, skatinant teigiamus aplinkosauginius pokyčius tiek įstaigoje, tiek ir vietos bendruomenėje.

Kaip sertifikavimo schema, Gamtosauginių mokyklų programa pripažįsta laipsniškus švietimo įstaigų pokyčius, atliekamus naudojant 7 žingsnių metodiką. Prestižinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas suteikiamas pasiekus matomą aplinkosauginę pažangą. Apdovanojimas periodiškai atnaujinamas, siekiant užtikrinti nuolatinius teigiamus pokyčius.

  • Gamtosauginės mokyklos – fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas.
  • Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje įstaigoje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje.
  • Programos dėka įstaigos bendruomenė susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet įstaigai suteikiama Žalioji vėliava.
  • Gamtosauginių mokyklų programa yra ideali priemonė švietimo įstaigoms gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.

Daugiau apie programą rasite čia: (Gamtosauginių mokyklų programa)

Skip to content